Responsive image
Responsive image

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี1 435 152 587
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี2 280 102 382
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี3 262 107 368
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี2 554 239 793
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี2 390 163 553
รวมนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,921 762 2,683