แบบขออนุญาตไปราชการ      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 06 ต.ค. 2566 ]
ใบลาป่วย      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 06 ต.ค. 2566 ]
ใบลากิจ      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 06 ต.ค. 2566 ]
เว็บไซต์งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 17 ก.ค. 2566 ]
ใบลาพักผ่อน(บุคลากร)      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]
แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดน่าน      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]