แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30104 - 2104 (นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 13 ก.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการสอน วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30104 - 2104 (นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 13 ก.ย. 2564 ]
แผนการเรียนรู้ วิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3104-2007 (นายภาสกร จุมปา)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 10 ก.ย. 2564 ]
แผนการเรียนรู้ วิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3100-0104 (นายภาสกร จุมปา)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 10 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2104-2002 (นายภาสกร จุมปา)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 10 ก.ย. 2564 ]
เว็บไซต์ครูชัยอดุลย์ เรียนสอน      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 27 ก.ค. 2564 ]
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 29 มิ.ย. 2563 ]
ผลงานวิชาเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแรงต่ำแบบไม่สัมผัสตัวนำ      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]
ผลงานวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 28 ม.ค. 2562 ]
ผลงานวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า (นายสุริยันห์ ดีปาละ)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 28 ม.ค. 2562 ]