ธุรกิจ Ink print center ประจำปี 2566      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 10 ก.ค. 2566 ]
ธุรกิจ sweet cafe ประจำปี2566      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 10 ก.ค. 2566 ]
ธุรกิจการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ประจำปี 2566      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 10 ก.ค. 2566 ]
ผลการคัดเลือกธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 07 ก.ค. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และพัฒนาค      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 11 ต.ค. 2565 ]
กิจกรรมศึกษาดูงาน "การพัฒนาศึกยภาพการเป็นผู้ประกอบการ" ประจำปีการศึกษา 2565      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 04 ต.ค. 2565 ]
ภาพกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 04 ต.ค. 2565 ]
ครูจงจินต์ แผนกการตลาด แผนธุรกิจแบบย่อน้ำ      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 18 ก.ค. 2565 ]
แผนธุรกิจ แซนวิช 65 ครูจงจินต์ ค่ายบุรี แผนกวิชาการตลาด      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 17 ก.ค. 2565 ]
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ครูจงจินต์ ค่ายบุรี แผนกวิชาการตลาด      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 17 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2564      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 07 มี.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินธุรกิจ ชานม อา-ชีวา แผนกวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 20 พ.ค. 2564 ]