รายงานประจำปี 2565      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 23 พ.ย. 2565 ]
สรุปแผนปฏิบัติราชการ 2565      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 23 พ.ย. 2565 ]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 18 ต.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติราชการ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 11 ต.ค. 2565 ]
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2565-2569      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 11 ส.ค. 2565 ]
Annual report 2021      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 27 มิ.ย. 2565 ]
Annual report 2020      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 27 มิ.ย. 2565 ]
สรุปแผนปฏิบัติราชการ 2564      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 27 มิ.ย. 2565 ]
สรุปแผนปฏิบัติราชการ 2563      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 27 มิ.ย. 2565 ]
แผนปฏิบัติราชการ 2565 (ฉบับปรับแผน)      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 17 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติราชการ 2564 (ฉบับปรับแผน 2)      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 07 ก.ย. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการ 2564 (ฉบับปรับแผน)      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 14 มิ.ย. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการ 2564      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 03 พ.ย. 2563 ]
นโยบายและยุทธศาสตร์ สอศ. พ.ศ. 2555 - 2569      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 15 ก.ย. 2563 ]
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579      ประเภทเอกสาร :
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      วันที่ :
[ 15 ก.ย. 2563 ]
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564      ประเภทเอกสาร :
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      วันที่ :
[ 15 ก.ย. 2563 ]
แบบฟอร์มเสนอขอพิจารณาครุภัณฑ์      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 21 ส.ค. 2563 ]
แบบฟอร์มโครงการ      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 21 ส.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการ 2563 (ฉบับปรับแผน)      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 10 ส.ค. 2563 ]
Annual report 2019      ประเภทเอกสาร :
แผนการปฏิบัติงาน
      วันที่ :
[ 04 ก.พ. 2563 ]
??? 1
|1|2