Responsive image
Responsive image

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560

ตำแหน่ง จำนวน
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 103
ข้าราชการ ก.พ. 2
พนักงานราชการ 11
ลูกจ้างประจำ 12
ครูอัตราจ้าง 36
ลูกจ้างชั่วคราว 60
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 1
รวมทั้งสิ้น 230