Responsive image
Responsive image

คำขวัญ

วิชาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล

สามัคคีมีน้ำใจ เคร่งวินัยใฝ่คุณธรรม

ปรัชญา

วิชาชีพยอดเยี่ยม สูงเปี่ยมคุณธรรม

เลิศล้ำการกีฬา ก้าวหน้าการจัดการ