Responsive image
Responsive image

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เดิมสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงธรรมการ (ศึกษาธิการ) เปิดทำการสอนโรงเรียนช่างทอผ้าน่าน เมื่อ พ.ศ.2480 เมื่อโรงเรียนช่างทอผ้าน่านย้ายออกไปสถานที่แห่งนั้นจึงเป็นโรงเรียนราชานุบาลและภายหลังโรงเรียนราชานุบาล ได้ย้ายออกไปและได้ใช้เป็นสำนักงานสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านและกลายเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่านเขต 1 ในปัจจุบัน

นที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 เปิดสอนโรงเรียนช่างไม้น่าน ระดับประถมศึกษาอาชีพ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร(เดิม) ปัจจุบันคือโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ย้ายโรงเรียนครั้งที่ 1 ไปทำการสอน ณ บ้านคั้งถี่ใกล้ๆ กับโรงเรียนประถมกสิกรรม ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

- พ.ศ. 2490 เปิดการสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น

- พ.ศ. 2486 เปิดการสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนกลาง

- พ.ศ. 2498 ย้ายโรงเรียนครั้งที่ 2 มาเปิดสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างน่าน” ส่วนโรงเรียนช่างทอผ้าน่าน เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีน่าน” ย้ายมาทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคน่านปัจจุบัน

- พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย

- พ.ศ. 2507 ยุบหลักสูตรระดับประถมอาชีวศึกษาตอนต้น

- พ.ศ. 2508 ยุบหลักสูตรระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนกลางเปลี่ยนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง

- พ.ศ. 2510 ร่วมสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนการช่างน่าน” โดยทำการสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปัจจุบัน

- พ.ศ. 2512 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์

- พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างเชือมโลหะ

- พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาพาณิชยการ

- พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม พร้อมทั้งเปลี่ยน ชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคน่าน

- พ.ศ. 2523 ยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคน่าน

- พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสตูร ปวท. แผนกวิชาการบัญชี

- พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาการบัญชี

- พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

- พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

- พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (การติดตั้งไฟฟ้า) (เครื่องกลไฟฟ้า)

- พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

- พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

- พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ

- พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

- พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว