ใบลาพักผ่อน(บุคลากร)      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]
ใบลาป่วย(บุคลากร)      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]
ใบลากิจ(บุคลากร)      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]
แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดน่าน      ประเภทเอกสาร :
ข้อมูลสารสนเทศ
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]