แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายมงคล ปัญญา      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา งานฝึกฝีมือ นายอัชฌาวินทร์ สายะพงษ์      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายอุทัย มาก๋อง      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายกฤษณะ ตนาวรรณ      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายอดิศักดิ์ ไชยเสน      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]