แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นางอมรรัตน์ ภาภักดี      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ นางธีรารัตน์ สิงห์จานุสงค์      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 10 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล นางอัชฎาภรณ์ แดงดั้น      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ นายธีรศักดิ์ อุ่นละชัย      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายไชยวัฒน์ ถนอมศักดิ์      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ นางสาวเจนนนภา ขระสุ      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นางสาวจุฑารัตน์ หน่อแก้ว      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา English Listening and Speaking นางสาวชญานิศ ศรีทิพย์      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางปิยธิดา ยะเคียน      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 09 พ.ค. 2565 ]
การพัฒนาชุดแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (น.ส.พิมลพรรณ พรหมทอง)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 16 ก.ย. 2564 ]
Direction task (นางปิยธิดา ยะเคียน)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 11 พ.ค. 2564 ]
วิจัยผลกระทบของการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่มีผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษ (นางปิยธิดา ยะเคียน)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 30 เม.ย. 2564 ]
การพัฒนาการกล้าแสดงออกในการสทนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน (นางปิยธิดา ยะเคียน)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 30 เม.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 20000-1201 (นางธีรารัตน์ สิงห์จานุสงค์)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 10 ส.ค. 2563 ]
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 20000-1201 (นางระวีวรรณ กุณาวงค์)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 17 ส.ค. 2563 ]
ผลงานวิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 02 พ.ค. 2562 ]
ผลงานวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 12 ก.พ. 2562 ]
ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร (นางสาวกุลภัสส์ สิงห์ตะนะ)      ประเภทเอกสาร :
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
      วันที่ :
[ 28 ม.ค. 2562 ]