< วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายละเอียดให้ติดต่อกับสถานศึกษาของท่าน
หากท่านไม่มาในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2560
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711