นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน่าน เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ราชการ

ตารางการอยู่เวรและตรวจเวร ประจำเดือน เมษายน 2561

ตารางสอนของครูผู้สอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประกาศจากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งนักเรียน นักศึกษา ส่ง Portfolio

การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม - เมษายน 2561

กำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวส. (ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ
(โควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคน่าน) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส.(ม.6) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 4 วัน 3 คืน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบ Can Bus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน่าน ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือยืมเรียน

เตรียมความพร้อมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2560

เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
การแข่งขันทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับภาค ปีการศึกษา 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช. , ปวส. ทั้งรายเก่าและรายใหม่

ประกาศจากงานแนะแนว ให้นักเรียนนักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้เข้าไปกรอกยืนยันคำขอกู้ ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบ e-studentloan

กำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

ประกาศ เลื่อนการปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ประกาศ เลื่อนการปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยียานยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [28/03/60]

เปลี่ยนแปลง ตารางสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [28/03/60]
เลื่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ เป็นเวลา 08.30 น. - 09.00 น.

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเข้าค่ายสัมมนา
สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1
ประกาศการเปิดการเรียน การสอนภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม - เมษายน 2560
ประกาศลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง)
และเทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง)
ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) [23/01/2560]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 [11/01/2560]
ประกาศเรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและพื้นที่ปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต์ [27/12/2559]
ตัวอย่างการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ [27/12/2559]

รายละเอียดการแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(แก้ไข) [26/12/2559]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ [26/12/2559]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซี
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ครุภัณฑ์กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม 1 ชุด
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดระยะทางชนิดความละเอียดสูง
ประกาศรายงานผลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี อุตสาหกรรม
ประกาศเรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์
ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติโครงการฝึกอบรมบริการ และพัฒนาวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูจ้างสอน
ประกาศขอเชิญร่วมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 2-3 และ ระดับชั้นปวส. 2
 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711