นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เครื่องกลึงซีเอ็นซี อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711