นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลครุภัณฑ์

งานส่วนต่าง ๆ
ฝ่ายงานการเงิน
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ฝ่ายงานพัสดุ
ฝ่ายงานวัดผลประเมินผล
ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายงานวิจัยพัฒนาวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายงานศูยน์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายงานศูนย์คอม
ฝ่ายงานสวัสดิการและพยาบาล
ฝ่ายงานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายงานอาคารสถานที่
ฝ่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ฝ่ายทวิภาคี
ฝ่ายงานทะเบียน
ฝ่ายงานธนาคารโรงเรียน
ฝ่ายงานแนะแนว
ฝ่ายงานบุคลากร
ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร
ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร
ฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานโครงการพิเศษ
งานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
งานวิทยบริการ และห้องสมุด
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711