นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลงานวัดผล
โปรแกรมตัดเกรดงานวัดผล
1 สาขาวิชาก่อสร้าง 59
2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 59
3 สาขาวิชาการตลาด 59
4 สาขาวิชาการบัญชี 59
5 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 59
6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59
7 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 59
8 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 59
9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 59
10 สาขาวิชาช่างยนต์ 59
11 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 59
12 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 59
13 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 59
14 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 59
15 มาตรฐานวิชาชีพ 59
16 หมวดวิชาสามัญ 59
17 กิจกรรม 59
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711