นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 (ปวช.1) 435 152 587
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 (ปวช.2) 280 102 382
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 (ปวช.3) 262 107 368
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 1 (ปวส.1) 554 239 793
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2 (ปวส.2) 390 163 553
รวมนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,921 762 2,683

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปวช. 1 ปวส. 1
ปวช. 2 ปวส. 2
ปวช. 3  
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ / การจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711