นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
¤ ตารางเรียน สำหรับนักเรียน
¤ ตารางสอน สำหรับครูผู้สอน

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
¤ สาขาวิชาช่างยนต์
¤ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
¤ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
¤ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
¤ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
¤ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
¤ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
¤ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
¤ สาขาวิชาการบัญช
¤ สาขาวิชาการตลาด
¤ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
¤ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
¤ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
¤ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
¤ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711