นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2560

มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่าง วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560
ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประกอบด้วย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา การตลาด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา การบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711