นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล "
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดน่าน ตรวจเช็คความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ

ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดตั้งหน่วยอาชีวะบริการ
ตามโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางโครงการปฏิบัติการตรวจความเข้มรถโดยสาร
หมวด 2 หมวด 3 “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล”
ระหว่างวันที่ 1- 7 ธันวาคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๒ ผลัดๆละ 4 ชั่วโมง 
ผลัดที่ ๑ เวลา ๐4.0๐ น. - 08.0๐ น. ผลัดที่ ๒ เวลา ๑6.0๐ - 20.0๐ น.
ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน   ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711