นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี 1
¤ สาขาวิชาช่างยนต์ (เทคนิคเครื่องกล)
¤ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (เทคนิคการผลิต)
¤ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
-
-
¤ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  1. ¤ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  1. ¤ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าควบคุม
¤ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
¤ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-
-
¤ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-
-
¤ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-

¤ สาขาวิชาการบัญช

¤ สาขาวิชาการตลาด
-
-
¤ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก (ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป)
-
-
¤ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
-
-
¤ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
¤ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-
-
¤ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-
-

 

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711