นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2561
ชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาในจังหวัดน่าน

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน่าน เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ราชการ

กำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางการอยู่เวรและตรวจเวร ประจำเดือน เมษายน 2561

ตารางสอนของครูผู้สอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 
กิจกรรมมอบตัวนักศึกษา ประดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ประดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
พิธีมอบประกาศนียบัตรของนักเรียน นักศึกษา ระดับอศจ.น่าน ประจำปีการศึกษา 2560
 

โปรแกรมตัดเกรด ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ระดับ ปวช. / ปวส.

ใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักเศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

 

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711