นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ตารางสอนของครูผู้สอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งนักเรียน นักศึกษา ส่ง Portfolio

การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม - เมษายน 2561

กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวส. (ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ
(โควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคน่าน) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส.(ม.6) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 

โปรแกรมตัดเกรด ปีการศึกษา 2560

ใบลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ระดับ ปวช. / ปวส.

ใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักเศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711